Aktualni državni ukrepi

Kredit s subvencionirano obrestno mero (P1 plus 2020) - ODPRTO

 • Višina kredita: 1,25 mio EUR za financiranje investicijskih projektov
 • Obrestna mera: od 0,50 – 1,00% + 6-mesečni EURIBOR
 • Moratorij:
  • do 6 mesecev za obratna sredstva
  • do 2 leti za investicijske projekte
 • Zavarovanje: Skladno s kreditno pogodbo (z upoštevanjem garancije SPS v višini 60 oziroma 80%)
 • Doba vračila:
  • do 5 let za obratna sredstva
  • do 10 let za investicijske projekte

KONTAKTIRAJ NAS

Likvidnostni krediti za MSP (P7C) - ODPRTO OD 27.3.

 • Višina kredita: od 40.000 do 125.000 EUR
 • Namen: Odprava likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja
 • Obrestna mera: 1,75 % letno
 • Moratorij: 4 mesece
 • Zavarovanje: Osebne menice lastnika ali direktorja
 • Doba vračila:
  • 7 mesecev
 • Sektorji prioritetno:
  • hotelirstvo
  • gostinstvo, turistične storitve,
  • dobavne verige za avtomobilsko indrustrijo,
  • storitve transporta,
  • ostala predelovalna dejavnost
 • Splošni pogoji kandidiranja za likvidnostni kredit (P7C):
  • Mikro, mala in srednja podjetja (tudi zadruge in s.p.) z najmanj 2 in največ 50 zaposlenimi. Morebitni dodatni pogoji bodo objavljeni v razpisu).

KONTAKTIRAJ NAS

Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R) - ODPRTO

 • Višina kredita:  od 5.000 do 25.000 EUR
 • Obrestna mera: fiksna obrestna mera 1,1 %
 • Moratorij:
  • do 6 mesecev na odplačilo glavnice kredita
 • Zavarovanje: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1
 • Doba vračila:
  • 1 do 5 let
 • Upravičeni stroški so:
  •  izdatki za materialne investicije
  • izdatki za nematerialne naložbe
  • izdatki za nakup materiala in trgovkega blaga
  • izdatki za nakup storitev
  • izdatki za plače
 • PROBLEMSKA OBMOČJA Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO:
  • Območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika)
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
 • OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA:
  Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

KONTAKTIRAJ NAS

Posebne spodbude P4D

 • Višina financiranja: od 30.000 EUR do 100.000 EUR subvencije/podjetje
  (do največ 60%
  financiranja upravičenih stroškov operacije)
 • Doba financiranja: do 1 leta (izplačilo v enkratnem znesku)
 • Upravičeni stroški:
  • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
  • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske
   opreme)
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja itd.)
  • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene
  • Posredni stroški
 • Pogoji kandidiranja:
  • Vlagatelji morajo biti locirani na območju vzhodne kohezijske regije in na tem območju
   izvajati aktivnost operacije
  • Podjetje ne sme biti v težavah
  • Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči
  • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
  • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo
Produkcija: Clover Labs